PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

TATO WEBOVÁ STRÁNKA JE URČENA PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST V ČESKÉ REPUBLICE.

Všeobecné informace: Tuto webovou stránku dostupnou celosvětově, ale určenou jen pro širokou veřejnost v České republice provozuje EWOPHARMA, spol. s.r.o., Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 11005, IČO: 49354957 (dále jen „EWO“).

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PŘÍSTUPU A POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY: Webová stránka je přístupná při dodržení následujících podmínek. EWO si vyhrazuje právo doplnit nebo odstranit služby poskytované touto webovou stránkou bez oznámení. EWO nenese odpovědnost za skutečnost, že web stránka není v určitém čase z jakéhokoliv důvodu dostupná, a to po jakoukoliv dobu. Používáním této webové stránky souhlasíte s dodržováním podmínek jejího užívání. Souhlasíte s tím, že při jejím používání budete vždy postupovat v souladu s právními předpisy a nesmíte vkládat nebo přenášet jakékoliv agresivní, ofenzivní, nezákonné, hanlivé, neslušné, urážlivé, pornografické nebo ponižující příspěvky nebo jakékoliv příspěvky nebádající k jednání, které by mohlo být považováno za trestný čin nebo za jinak nezákonné. Nesmíte záměrně vkládat viry, trojské koně, poškozené soubory nebo jiné příspěvky, které by pro nás mohly být škodlivé. Nesmíte se snažit získat neoprávněný přístup na webovou stránku EWO, na server, na které je webová stránka EWO umístěná, nebo jakýkoliv podobný neoprávněný přístup na jakýkoliv podobný server nebo webovou stránku. EWO nenese žádnou odpovědnost za škodu nebo újmu způsobenou spoléháním se na informace uvedené na této webové stránce. V části Naše odpovědnost níže jsou uvedeny podrobnější ustanovení o odpovědnosti.

WEBOVÉ STRÁNKY A LINKY TŘETÍCH STRAN: EWO může na své webové stránce umístit propojení (linky) na jiné webové stránky třetích stran. Tyto linky jsou uvedené jen pro váš komfort. Poskytnutím linku na jinou webovou stránku nepřebírá EWO jakoukoliv odpovědnost za její obsah. EWO nemá žádnou kontrolu nad obsahem takových webových stránek nebo jejich zdrojů. EWO také neodpovídá za jejich obsah nebo použití ze strany jejich návštěvníků, ani za žádnou újmu nebo škodu v jakémkoliv smyslu, která může vyplynout z užívání takových stránek nebo spoléháním se na ně.

SPOLÉHÁNÍ SE NA POSKYTNUTÉ INFORMACE: EWO se snaží na této webové stránce udržovat aktuální a přesné informace, neposkytujeme však přímou nebo nepřímou záruku za přesnost, úplnost nebo spolehlivost materiálů uveřejněných na této webové stránce. V tomto směru všichni uživatelé této webové stránky berou na vědomí v maximální míře povolené zákonem, že na tuto webovou stránku a k jejímu obsahu přistupují na svoji vlastní odpovědnost. EWO neposkytuje na této webové stránce lékařské nebo obdobné odborné služby nebo poradenství a poskytnuté informace nemají za cíl nahradit odbornou poradu s lékařem. V případě, že potřebujete takové služby nebo rady nebo máte nový nebo přetrvávající zdravotní problém, kontaktujte příslušného zdravotního odborníka.

ZMĚNY A DOPLNĚNI: EWO může dle vlastního rozhodnutí kdykoliv doplnit nebo změnit tyto podmínky a/nebo obsah webové stránky. Měli byste se s obsahem této části webové stránky seznamovat pravidelně, abyste se mohli seznámit s aktuálním zněním těchto podmínek.

NAŠE ODPOVĚDNOST: EWO nenese odpovědnost za žádné přímé nebo nepřímé záruky související s touto webovou stránkou. Ani EWO ani její spřízněné společnosti nenesou odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, následné, náhodné škody nebo újmy, vyplývající ze smlouvy nebo z nároku na náhradu škody (včetně nedbalosti), které by mohly vyplývat ze spoléhání se na materiál obsažený na této webové stránce, z přístupu, použití nebo nemožnosti použití této webové stránky nebo jakýchkoliv chybějících informací nebo chyb v jejím obsahu. Toto omezení odpovědnosti se vztahuje na a zahrnuje jakoukoliv ztrátu, poškození nebo náklady způsobené viry, které by mohly ovlivnit vaše počítačové vybavení, software nebo data.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ: Přístup k této webové stránce vám nezajišťuje právo používat tuto webovou stránku jinak než soukromě a nevýlučně. Pokud není uvedeno jinak, EWO, její přidružené společnosti nebo poskytovatelé licence jsou výlučným vlastníkem všech práv a nároků vyplývajících z duševního vlastnictví obsaženého a souvisejícího s touto webovou stránkou a všech materiálů obsažených na této webové stránce. Naše webová stránka je k dispozici jen pro osobní a nekomerční využití. Jakékoliv kopírování, distribuce, rozmnožování, opakované publikování, monitorování, přesměrování na jiné stránky, stahování, úprava, přenášení nebo revidování materiálů na této stránce je bez písemného povolení EWO zakázané.

SOUDNÍ PRAVOMOC A ROZHODNÉ PRÁVO: Tato webová stránka je vytvářena a provozována v souladu s právními předpisy České republiky. Tyto podmínky užívání se řídí právními předpisy České republiky. Jakékoliv spory vzniklé nebo související s užíváním této webové stránky budou rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky.KONTAKTUJTE NÁS: V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek, stížností nebo poznámek týkající se této webové stránky nebo jejího obsahu, kontaktujte prosím (info@ewopharma.cz), EWOPHARMA, spol. s.r.o., Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 11005, Česká republika.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
EWOPHARMA, spol. s.r.o. (dále „EWO“) respektuje důležitost ochrany osobních údajů („osobních údajů“) uživatelů naší webové stránky („návštěvníků“). Toto prohlášení stejně jako všeobecné podmínky užívání webové stránky a všechny právní předpisy popisují, jakým způsobem přistupuje EWO k ochraně osobních a dalších údajů. Pokud nesouhlasíte s kteroukoliv z našich podmínek na ochranu osobních údajů, nepoužívejte prosím tuto webovou stránku. EWO o vás neshromažďuje osobní údaje, pokud je sami dobrovolně neposkytnete. Neposkytujte nám proto osobní daje, pokud nechcete, abychom je zaznamenávali a uchovávali.

1. Sběr údajů:
EWO může shromažďovat a zpracovávat následující osobní údaje:
a) jméno návštěvníka a/nebo jeho e-mailovou adresu a/nebo čas jeho návštěvy;
b) informace, které návštěvníci dobrovolně poskytnou při registraci na webové stránce, při účasti v soutěži nebo při zveřejňování informací na webové stránce;c) pokud nás návštěvník upozorní na problém na webové stránce, může EWO požádat o dodatečné informace (avšak návštěvník není povinný je poskytnout);
d) EWO si může ponechat informace o jakémkoliv kontaktu, který s ní návštěvníci navážou;
e) informace o způsobu, jakým návštěvníci používají naší webovou stránku získané prostřednictvím cookies a jiných podobných nástrojů; a
f) jakékoliv bezpečností pochybnosti, které návštěvníci oznámí prostřednictvím webové stránky v souvislosti s produkty Antimetil® mohou z naší strany vyvolat potřebu požádat návštěvníka o dodatečné informace.

2. Použití informací:
EWO použije informace o návštěvnících jen pro účely, pro které byly původně shromážděné nebo poskytnuté a v případě, že k tomu dostala souhlas. EWO nepoužije osobní údaje návštěvníků pro marketingové účely, pokud údaje nebyly pro tento účel poskytnuty se souhlasem návštěvníka. EWO použije osobní údaje shromážděné v souladu s částí 1(f) výše k zajištění souladu s právními a etickými povinnostmi souvisejícími s bezpečností našich výrobků. Údaje, které nemají povahu osobních údajů, jako například otázky, připomínky, myšlenky a návrhy, nejsou považovány za důvěrné a EWO je může volně zpřístupňovat a používat bez jakýchkoliv povinností vůči návštěvníkům a pro jakýkoliv účel jakýmikoliv prostředky.

3. IP Adresy a Cookies:
IP adresa je jedinečná řada čísel oddělená tečkami, která identifikuje každý počítač použitím internetového protokolu (IP) s cílem komunikovat prostřednictvím sítě. IP adresy obecně neidentifikují jednotlivce a mění se vždy, když se někdo přihlásí.Cookies jsou části informací, které do počítače vkládá tato webová stránka. Informace, které shromažďujeme pomocí cookies nejsou osobními údaji a používají se na anonymní sledování návštěvníků nebo zabezpečení adresného a dokonalejšího využití webové stránky. Návštěvníci mohou naše cookies vždy odmítnout, pokud to jejich prohlížeč umožňuje, ale pokud tak učiní, nemusí některé části naší webové stránky správně fungovat.
EWO nebo třetí strany jednající v našem zastoupení mohou v zájmu zlepšení naší webové stránky a kvality jejího využití shromažďovat informace z počítačů návštěvníků, včetně IP adres, typu prohlížeče a operačního systému, pokud jsou k dispozici.

4. Ochrana osobních údajů při použití Google Analytics:

Tato webová stránka využívá Google Analytics – webovou analytickou službu, kterou poskytuje společnost Google Inc. („Google“). Google Analytics využívá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají na počítači uživatele v zájmu zjištění, jak uživatelé využívají web stránku. Informace, které generuje cookie o používání web stránky, se obvykle přenášejí na server Google v USA, kde se také uchovávají. Google využívá tyto informace jménem provozovatele této webové stránky pro analýzu jejího využívání, vytváření zpráv o aktivitách na webové stránce, poskytování služeb souvisejících s webovou stránkou a internetem pro provozovatele webové stránky. Vaše IP adresa, kterou přenáší Google Analytics jako součást služby, nebude spojená s jinými údaji z Google. Uživatelé mohou odmítnout využívání cookies tak, že vyberou příslušné nastavení na software svého prohlížeče. Chtěli bychom však zdůraznit, že v takovém případě nemusí být všechny znaky naší webové stránky k dispozici. Návštěvníci webové stránky mohou zabránit zpracování údajů společností Google, které generuje cookie o jejich užívání webové stránky (včetně IP adresy) stažením a instalací interaktivních prvků prohlížeče, který je k dispozici na linku: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

5. Uchovávání osobních údajů:
Údaje návštěvníků mohou být předávány a uchovávány v rámci Evropského hospodářského prostoru (EEA) nebo mimo země EEA. Zaměstnanci pracující mimo EEA nebo pro některého z našich smluvních partnerů je mohou také zpracovávat. Úrovně ochrany mimo EEA mohou být odlišné od úrovní v rámci EEA, a proto pokud návštěvník uvede své osobní údaje, souhlasí s tím, že jakékoliv zpracování, předání nebo uchovávání osobních údajů v rámci i mimo EEA probíhá na jeho vlastní riziko. EWO se snaží aplikovatvšechna dostupná opatření, aby zabezpečila co nejvyšší bezpečnost a ochranu všech osobních údajů v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

6. Zpřístupňování osobních údajů:
EWO může zpřístupnit osobní údaje jakékoliv spřízněné společnosti skupiny EWO Group. EWO může zpřístupnit osobní údaje i třetím stranám:
a) od kterých EWO nakupuje nebo kterým prodává majetek nebo služby, v takovém případě může EWO zpřístupnit osobní údaje potenciálnímu kupci nebo prodejci takového majetku nebo služby
b) v případě celkové nebo částečné akvizice EWO třetí stranou
c) pokud má EWO povinnost zpřístupnit osobní údaje v zájmu dodržování zákonných povinností, včetně zpřístupnění osobních údajů shromážděných v souvislosti s částí 1(f), zdravotnickým organizacím nebo v zájmu uplatňování nebo prosazování svých všeobecných podmínek nebo z důvodu ochrany práv a majetku EWO nebo jiných stran.

7. Webové stránky třetích stran:
Naše webová stránka může obsahovat propojení (linky) na webové stránky třetích stran. Naše prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky třetích stran a návštěvníkům doporučujeme seznámit se s prohlášením o ochraně osobních údajů příslušné třetí strany před tím, než jim poskytnete jakékoliv informace. EWO nepřebírá žádnou odpovědnost v souvislosti s takovým prohlášením o ochraně osobních údajů a webovými stránkami třetích stran.

8. Přístup k vašim osobním údajům:
V souladu se právními předpisy o ochraně osobních údajů má každý právo vyžádat si kopii vlastních osobních údajů. Každý jednotlivec má také právo požadovat vymazání jeho osobních údajů nebo jejich opravu v případě jejich nesprávnosti. Dále má každý jednotlivec v rozsahu platných právních předpisů právo na omezení a převoditelnost osobních údajů.
Jakákoliv žádost související s výše uvedeným právem by měla mít písemnou formu. EWO na tuto žádost odpoví do 40 dnů ode dne přijetí žádosti.

9. Změny a doplnění prohlášení o ochraně osobních údajů:
EWO může dle vlastního rozhodnutí kdykoliv doplnit nebo změnit prohlášení o ochraně osobních údajů. EWO žádá návštěvníky, aby prohlášení o ochraně osobních údajů v této části webové stránky pravidelně kontrolovali v zájmu seznámení se s nejaktuálnější verzí. Pro návštěvníky jsou závazné všechny změny a doplnění tohoto prohlášení.

10. Kontakt:
V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek, stížností nebo poznámek týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo jiných otázek souvisejících s touto webovou stránkou kontaktujte prosím info@ewopharma.cz, EWOPHARMA, spol. s.r.o., Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 11005, Česká republika.
Se svými dotazy a podněty týkajícími se ochrany osobních údajů se můžete obrátit také na příslušné dozorové orgány, v ČR na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

ZPĚT